Saima Usman

Romi Heals

Medium: Air dry clay

Rumi, or Jalāl al-Dīn Muammad Rūmī, played a pivotal role in shaping and influencing Sufism, the mystical dimension of Islam. His profound impact is most notably felt through his poetic masterpieces, particularly the “Mathnawi” or “Masnavi,” which explore themes of divine love, spiritual awakening, and the soul’s journey towards God. Rumi’s teachings emphasize the inner, experiential aspects of spirituality, encouraging seekers to delve into the depths of their own hearts to find a direct connection with the divine. His establishment of the Mevlevi Order, known for the Whirling Dervishes and their Sama ceremony, introduced a unique form of physical meditation aimed at achieving spiritual ecstasy. Beyond these practices, Rumi’s universal message of love, tolerance, and unity has transcended cultural and religious boundaries, making him a beloved figure not only within Sufi circles but also among a diverse global audience seeking spiritual insight and enlightenment.

Romi Heals

Medium: Lufttorr lera

Påverkan av Rumi, eller Jalāl al-Dīn Muammad Rūmī, var avgörande för att forma och påverka sufismen, den mystiska dimensionen av islam. Hans djupa inverkan känns mest tydligt genom hans poetiska mästerverk, särskilt “Mathnawi” eller “Masnavi”, som utforskar teman som gudomlig kärlek, andlig upplysning och själens resa mot Gud. Rumis läror betonar de inre, upplevelsemässiga aspekterna av spiritualitet och uppmanar sökare att fördjupa sig i sina egna hjärtan för att finna en direkt koppling till det gudomliga. Hans grundande av Mevlevi-orden, känt för de virvlade derwischerna och deras Sama-ceremoni, introducerade en unik form av fysisk meditation med syfte att uppnå andlig extas. Utöver dessa praxis har Rumis universella budskap om kärlek, tolerans och enhet överstigit kulturella och religiösa gränser, vilket gör honom till en älskad figur inte bara inom sufiska kretsar utan också bland en mångsidig global publik som söker andlig insikt och upplysning. 

رومي يشفي

الوسط: طين جاف بالهواء

تأثير رومي، أو جلال الدين محمد الرومي، كان حاسمًا في تشكيل وتأثير الصوفية، البُعد الروحاني في الإسلام. يظهر تأثيره العميق بشكل بارز من خلال تحفه الشعرية، خاصةالمثنويأوالمثنوي المثنى، التي تستكشف مواضيع الحب الإلهي، والصحوة الروحية، ورحلة الروح نحو الله. تؤكد تعاليم رومي على الجوانب الداخلية والتجريبية للروحانية، حيث تحث الباحثين على الغوص في أعماق قلوبهم للعثور على اتصال مباشر مع الإله. أسس رومي للطائفة المولوية، المعروفة بدورها بالدراويش الدائرين وطقوس السماع، أدخلت نوعًا فريدًا من التأمل البدني بهدف تحقيق النشوة الروحية. إلى جانب هذه الممارسات، تجاوزت رسالة رومي العالمية حدود الثقافية والدينية، مما جعله شخصية محبوبة ليس فقط داخل الدوائر الصوفية ولكن أيضًا بين جمهور عالمي متنوع يسعى لاستنيرار روحاني وتحقيق الإلهام.