Saima Usman

Ruh (Soul), Qalb (Heart), Nafs (Self)

Medium: Air dry clay

In Sufism, the concepts of “Ruh” (spirit), “Qalb” (heart), and “Nafs” (self or ego) hold profound significance, representing different aspects of the spiritual journey and the soul’s relationship with the divine. The “Ruh” is the eternal, transcendent spirit, believed to be a divine breath that originates from God and returns to Him. It is the essence of life and consciousness, connecting the individual soul with the divine source. The “Qalb” refers to the heart, not just as a physical organ but as the center of spiritual awareness and intuition. Sufis focus on purifying and illuminating the heart to attain closeness to God. Lastly, the “Nafs” represents the lower self or ego, which is prone to desires and distractions. The spiritual path in Sufism involves the purification and disciplining of the ego to achieve spiritual enlightenment and unity with the divine. Together, these concepts form a framework for understanding the inner dimensions of the soul’s journey towards God in Sufi philosophy.

Soul (ruh), Heart (qalab), Self (Nafs)

Medium: Lufttorr lera

I Sufismen har begreppen “Ruh” (andlig själ), “Qalb” (hjärta) och “Nafs” (själv eller ego) djup betydelse och representerar olika aspekter av den andliga resan samt själens förhållande till det gudomliga. “Ruh” är den eviga, transcendenta anden, ansedd som en gudomlig andedräkt som härstammar från Gud och återvänder till Honom. Det är livets och medvetandets essens som kopplar samman den individuella själen med den gudomliga källan. “Qalb” syftar på hjärtat, inte bara som en fysisk organ utan som centrum för andlig medvetenhet och intuition. Sufier fokuserar på att rena och belysa hjärtat för att uppnå närhet till Gud. Slutligen representerar “Nafs” det lägre jaget eller egenheten, som är benäget för begär och distraktioner. Den andliga vägen i Sufismen innebär att rena och disciplinera egot för att uppnå andlig upplysning och enhet med det gudomliga. Tillsammans utgör dessa begrepp en ram för att förstå de inre dimensionerna av själens resa mot Gud i sufisk filosofi.

الروح، القلب، النفس

الوسط: طين جاف بالهواء

في الصوفية، تحمل مفاهيمالروح، والقلب، والنفسأهمية عميقة، حيث تمثل جوانب مختلفة من الرحلة الروحية وعلاقة النفس بالإله. “الروحهي الروح الأبدية والمتسامية، ويعتقد أنها نسيم إلهي ينبعث من الله ويعود إليه. إنها جوهر الحياة والوعي، تربط الروح الفردية بالمصدر الإلهي. “القلبيشير إلى القلب، ليس فقط كعضو في الجسم وإنما كمركز للوعي الروحي والحدس. يركز الصوفيون على تنقية وإضاءة القلب لتحقيق القرب من الله. أماالنفسفتمثل الذات السفلية أو الأنا، التي تميل إلى الرغبات والانشغالات. الطريق الروحي في الصوفية ينطوي على تنقية وتأديب الأنا لتحقيق الإنارة الروحية والوحدة مع الإله. بهذه الطريقة، تشكل هذه المفاهيم إطارًا لفهم الأبعاد الداخلية لرحلة النفس نحو الله في فلسفة الصوفية